ตำบลน่าอยู่ มุ่งสู่การศึกษา พัฒนาด้านการเกษตร เป็นเขตปลอดมลพิษ ...   
 
   

เวปเมล์ตรวจสอบอีเมล์


กรมบัญชีกลาง


โยธาไทย


กระทรวงการคลัง


ธนาคารกรุงไทย

ทดสอบความเร็วดาวเทียม 
วิสัยทัศน์ ( Vision )
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแปลงยาวมุ่งสู่การเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่บริหารจัดการด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ชุมชนมีความเข้มแข็ง เสียสละ และสามัคคี มีส่วนร่วมทางการเมืองและการพัฒนาท้องถิ่น ด้านการศึกษา ด้านเศรษฐกิจและสังคม ด้านคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สูงขึ้น รวมทั้งสร้างจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของการเป็นพลเมืองที่ดี และรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมไทยให้กับชุมชนในท้องถิ่น

เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่บริหารจัดการด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้
องค์การบริหารส่วนตำบลแปลงยาว เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) โดยมีหลักพื้นฐานคือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า

ชุมชนมีความเข้มแข็ง เสียสละ สามัคคี มีส่วนร่วมในทางการเมืองและการพัฒนาท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลแปลงยาว เป็นหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่ประสานความร่วมมือและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในท้องถิ่น สร้างความเข้าใจและชี้นำประโยชน์ให้ประชาชน เล็งเห็นถึงคุณค่าของความเข้มแข็งของชุมชน การให้ประชาชนเสียสละเพื่อส่วนรวมนอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนการพัฒนาท้องถิ่น

สร้างความเป็นเลิศในการให้บริการสาธารณะสู่ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลแปลงยาว มุ่งสู่การเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความสามารถในการให้บริการและปรับปรุงพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน เพื่อรองรับความเจริญเติบโตของชุมชนเมืองในอนาคต รวมทั้งปลูกจิตสำนึกให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลให้ตระหนักถึงภาระหน้าที่ในการให้บริการประชาชนซึ่งเป็นหน้าที่หลัก เป็นสิ่งที่มีคุณค่าและสร้างบุคลากรในองค์กรให้มีความรักในการให้บริการ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดีที่สุด รวดเร็ว และพึงพอใจที่สุด

พัฒนาระดับการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สูงขึ้น
องค์การบริหารส่วนตำบลแปลงยาว เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาระดับการศึกษาของเยาวชนและประชาชนให้สูงขึ้น พัฒนาระบบเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนให้สูงขึ้น
องค์การบริหารส่วนตำบลแปลงยาว เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดสภาพแวดล้อมในท้องถิ่นให้เป็นเมืองน่าอยู่ โดยมุ่งเน้นโครงสร้างพื้นฐาน ด้านเศรษฐกิจสังคม ความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สุขอนามัย ตลอดจนด้านคุณธรรมและจริยธรรมของประชาชนในท้องถิ่น
สร้างจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของพลเมืองที่ดี และการรักษา ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมไทยให้กับประชาชนในท้องถิ่น


นายพงศ์ศักดิ์ พูนสุขวัฒนา
นายกอบต.แปลงยาว
ส.ต.อ.จำลอง โกเมนทร์
ปลัดอบต.แปลงยาว

August 2018
อา
พฤ
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  

|    หน้าหลัก   |    ข้อมูลทั่วไป   |    ผู้บริหาร   |    วิสัยทัศน์   |    พันธกิจ   | ติดต่อ   |
 

องค์การบริหารส่วนตำบลแปลงยาว
เลขที่ 86 หมู่ 7 ตำบลแปลงยาว อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190 : +66038-852-556
Copyright © 2007. All Rights Reserved.