ตำบลน่าอยู่ มุ่งสู่การศึกษา พัฒนาด้านการเกษตร เป็นเขตปลอดมลพิษ ...   
 
   

เวปเมล์ตรวจสอบอีเมล์


กรมบัญชีกลาง


โยธาไทย


กระทรวงการคลัง


ธนาคารกรุงไทย

ทดสอบความเร็วดาวเทียม 
พันธกิจ
 
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
 1. ส่งเสริมการพัฒนาการสร้างความเข้มแข็งของคนและชุมชนและชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้
 2. การคมนาคมสะดวกขนส่งมีมาตรฐานมีระบบผังเมืองรวมของจังหวัด
 3. มีระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี
 4. มีการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี
 5. ส่งเสริมและปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษา ศาสนา และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
นโยบายพัฒนา
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแปลงยาวมุ่งพัฒนาให้เป็นตำบลน่าอยู่ มีโครงสร้าง พื้นฐาน สาธารณูปโภค สิ่งแวดล้อม ที่ดีและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
พัฒนาด้านการศึกษาให้นักเรียนได้พัฒนาความรู้และร่างกาย เพื่อให้มุ่งสู่ความเป็น เลิศด้านการศึกษาในอนาคต
พัฒนาด้านการเกษตรโดยปรับปรุงระบบชลประทานให้มีระบบจ่ายน้ำทำ การเกษตรและปศุสัตว์อย่างทั่วถึง เป็นการพัฒนาผลผลิตด้านการเกษตรเพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้นและปลอดมลพิษ
โดยยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี โดยมีหลักพื้นฐาน คือ หลักธรรม นิติธรรม หลักคุณธรรม มีความโปร่งใส และการมีส่วนร่วมของประชา

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงานการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
 1. ก่อสร้าง บำรุงรักษา ถนน สะพาน และระบบสาธารณูปโภค
 2. ก่อสร้าง ดูแล บำรุงรักษาแหล่งน้ำ
 3. การจัดระบบผังเมือง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 แผนงานการจัดระเบียบชุมชน / สังคม และการรักษาความสงบ
 1. การจัดระเบียบชุมชนและสังคม
 2. การรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
 3. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ยุทธศาสตร์ที่ 3 แผนงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
 1. ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 2. ส่งเสริมการบำบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 3. ส่งเสริมงานเฝ้าระวังและป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 แผนงานการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลป และวัฒนธรรม
 1. ส่งเสริมการดำเนินงานโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ
 2. งานสวัสดิการสังคม
 3. การส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
 4. การส่งเสริมการศึกษา
 5. การส่งเสริมและบำรุงรักษา ศาสนา ศิลป วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 6. การสาธารณสุข
ยุทธศาสตร์ที่ 5 แผนงานการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
 1. การส่งเสริมการวางแผน
 2. การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม
 3. การส่งเสริมและการพัฒนาด้านการเกษตร
ยุทธศาสตร์ที่ 6 แผนงานการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 1. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
 2. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพของประชาชน
 3. การปรับปรุงระบบทะเบียนและเอกสาร
 4. การปรับปรุงและพัฒนารายได้
 5. การพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากร
 6. การพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน
 7. การปรับปรุงและพัฒนาเครื่องใช้ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ และสถานที่ปฏิบัติงาน
 8. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร


 
 
 
 
นายพงศ์ศักดิ์ พูนสุขวัฒนา
นายกอบต.แปลงยาว
ส.ต.อ.จำลอง โกเมนทร์
ปลัดอบต.แปลงยาว

August 2018
อา
พฤ
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  

|    หน้าหลัก   |    ข้อมูลทั่วไป   |    ผู้บริหาร   |    วิสัยทัศน์   |    พันธกิจ   | ติดต่อ   |
 

องค์การบริหารส่วนตำบลแปลงยาว
เลขที่ 86 หมู่ 7 ตำบลแปลงยาว อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190 : +66038-852-556
Copyright © 2007. All Rights Reserved.