ตำบลน่าอยู่ มุ่งสู่การศึกษา พัฒนาด้านการเกษตร เป็นเขตปลอดมลพิษ ...   
 
   

เวปเมล์ตรวจสอบอีเมล์


กรมบัญชีกลาง


โยธาไทย


กระทรวงการคลัง


ธนาคารกรุงไทย

ทดสอบความเร็วดาวเทียม 
ประวัติความเป็นมาขององค์การบริหารส่วนตำบลแปลงยาว
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแปลงยาว ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล และมีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและ องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ตามราชกิจจานุเบกษาวันที่ 19 เดือน มกราคม พ.ศ.2539 โดยมี นายสรพล ศักดิ์ประศาสน์ กำนันตำบลแปลงยาว เป็นประธานกรรมการบริหาร (โดย ตำแหน่ง) คนแรก และได้เปลี่ยนเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล มีนายพงศ์ศักดิ์ พูนสุขวัฒนา เป็นนายกฯ คนปัจจุบัน
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลแปลงยาว
 

 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
 
ลักษณะที่ตั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลแปลงยาว เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งอยู่เลขที่ 86 หมู่ที่ 7 ถนนบางคล้า-แปลงยาว ตำบลแปลงยาว อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา อยู่ทางทิศใต้ของอำเภอแปลงยาว มีเนื้อที่รวม 44.09 ตารางกิโลเมตร หรือ 27,556 ไร่

อาณาเขตติดต่อ
  • ตำบลหัวสำโรง
  • อำเภอบางคล้า
  • อำเภอบ้านโพธิ์
  • อำเภอบางคล้า
  • ตำบลหัวสำโรง
  • ตำบลวังเย็น
  • ตำบลวังเย็น

ภูมิประเทศ
สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม ความสูงของภูมิประเทศ ไม่เกิน 40 เมตร จากท้องทะเล สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นดินเหนียว
สภาพภูมิอากาศ เป็นแบบร้อนชื้น มี 3 ฤดู สภาพอากาศโดยทั่วไปค่อนข้างร้อน

จำนวนหมู่บ้าน
แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 13 หมู่บ้าน ดังนี้

หมู่ที่ 1 บ้านบางบ่อ นายนุชิต ดาสมบูรณ์ ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 2 บ้านคลอง นายธารา ทองประเสริฐ ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 3 บ้านแปลงยาว นายวิชาญ จรพินิจ ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 4 บ้านด่านเงิน นางกาญจนาภรณ์ พรหมเจริญ ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 6 บ้านลาดปลาเค้า นายพนมศักด์ เสน่ห์หา ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 7 บ้านไผ่แก้ว นายอรุณ ซิ้มศิริ กำนัน
หมู่ที่ 8 บ้านหนองครก นายเอนก พรหมเจริญ ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 10 บ้านหนองต้นตะกู นายอรรถสิทธิ์ โกพระ ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 11 บ้านหนองสาริกา นายพิทักษ์ พรหมเจริญ ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 12 บ้านคลองสอง บุญเศก บุปผา ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 13 บ้านคลองหนึ่ง นายประสาท สุขสวัสดิ์ ผู้ใหญ่บ้าน
           

จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต. เต็มทั้งหมู่บ้าน 4 หมู่บ้าน ได้แก่

หมู่ที่ 6 บ้านลาดปลาเค้า      
หมู่ที่ 10 บ้านหนองต้นตะกู      
หมู่ที่ 12 บ้านคลองสอง      
หมู่ที่ 13 บ้านคลองหนึ่ง      
จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต. บางส่วน 7 หมู่ ได้แก่

หมู่ที่ 1 บ้านบางบ่อ      
หมู่ที่ 2 บ้านคลอง ู    
หมู่ที่ 3 บ้านแปลงยาว      
หมู่ที่ 4 บ้านด่านเงิน      
หมู่ที่ 7 บ้านไผ่แก้ว      
หมู่ที่ 8 บ้านหนองครก      
หมู่ที่ 11 บ้านหนองสาริกา      

หมายเหตุ : หมู่ที่ 5 และ 9 อยู่ในเขตเทศบาลตำบลแปลงยาวทั้งหมู่

ท้องถิ่นอื่นในตำบล
 
จำนวนเทศบาล 2 แห่ง ได้แก่ เทศบาลตำบลแปลงยาว และ เทศบาลตำบลทุ่งสะเดา


ประชากร
มีประชากรทั้งสิ้น 6,339 คน แยกเป็นชาย 3,266 คน เป็นหญิง 3,073 คน มีความหนาแน่นของประชากรโดยเฉลี่ย 143.77 คน/ตารางกิโลเมตร


 
 
 
 
นายพงศ์ศักดิ์ พูนสุขวัฒนา
นายกอบต.แปลงยาว
ส.ต.อ.จำลอง โกเมนทร์
ปลัดอบต.แปลงยาว

August 2018
อา
พฤ
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  

|    หน้าหลัก   |    ข้อมูลทั่วไป   |    ผู้บริหาร   |    วิสัยทัศน์   |    พันธกิจ   | ติดต่อ   |
 

องค์การบริหารส่วนตำบลแปลงยาว
เลขที่ 86 หมู่ 7 ตำบลแปลงยาว อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190 : +66038-852-556
Copyright © 2007. All Rights Reserved.